สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

      1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

      2. รายงานผลการจัดซื้อ

      3. รายงานผลการจ้างที่ปรึกษา

      4. รายงานผลการจัดจ้าง

      5. รายงานคำสั่งจ้าง (มีใบสั่ง)

      6. รายงานคำสั่งซื้อ (มีใบสั่ง)

      7. รายงานคำสั่งซื้อ (ไม่มีใบสั่ง)


×