สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1

แบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1. แบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

      - เดือนตุลาคม 2558

      - เดือนพฤศจิกายน 2558

      - เดือนธันวาคม 2558

      - เดือนมกราคม 2559

      - เดือนกุมภาพันธ์ 2559

      - เดือนมีนาคม 2559

      - เดือนเมษายน 2559

      - เดือนพฤษภาคม 2559

      - เดือนมิถุนายน 2559

      - เดือนกรกฎาคม 2559

      - เดือนสิงหาคม 2559

      - เดือนกันยายน 2559

2. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

      - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

      - รายงานผลการจ้างที่ปรึกษา


×