สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1

แบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

      - เดือนตุลาคม 2559

      - เดือนพฤศจิกายน 2559

      - เดือนธันวาคม 2559

      - เดือนมกราคม 2560

      - เดือนกุมภาพันธ์ 2560

      - เดือนมีนาคม 2560

      - เดือนเมษายน 2560

      - เดือนพฤษภาคม 2560

      - เดือนมิถุนายน 2560

      - เดือนกรกฎาคม 2560

      - เดือนสิงหาคม 2560

      - เดือนกันยายน 2560


×