บทความ

Result Based Climate Finance คืออะไร

บทความ

"Result Based Climate Finance คืออะไร"

เรียบเรียงโดย

ดร.พฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ
สำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)


ดาวน์โหลดไฟล์บทความ: "Result Based Climate Finance คืออะไร"


×