รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560)

ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560

ประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก


 

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ฉบับลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ๑ ตำแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ๕ ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ ๖ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นั้น

เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังมีจำนวนไม่ครบถ้วน คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก จึงมีมติให้ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ดังกล่าว เฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอุตสาหกรรม โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๒ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัครและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้จาก www.tgo.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๒๑๔๑ ๙๘๑๘

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๑๙/๑ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๐

 

ดาวน์โหลดเอกสาร
1. ประกาศฯ เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
2. ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
3. ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
4. ใบสมัคร (ไฟล์นามสกุล .docx)
   ใบสมัคร (ไฟล์นามสกุล .pdf)
5. พระราชกฤษฎีกาองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550

6. พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559
7. ระเบียบฯ ว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พ.ศ. 2559

×