ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

      - ประกาศผลการคัดเลือกที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน (LCC-GEF5) (REF-LCC/GEF5 – 2018 – 004, 005 and 007) ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

      - ประกาศผลการคัดเลือกที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน (LCC-GEF5) (REF-LCC/GEF5 – 2018 – 001, 002 and 003) ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

      - Announcement of Request for Proposal (RFP) for CS-10 : Target Setting of Energy Performance Certificate (EPC) Scheme. (10 October, 2017)


×