รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิก (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ) สำนักสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา (สิ้นสุดวันที่ 14 มกราคม 2561)

ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

เรื่อง : การรับสมัครบุคลากร จำนวน 1 อัตรา


 

ด้วย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรในตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิก (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ) สำนักสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติของผู้รับจ้าง

1. วุฒิการศึกษาอนุปริญญา - ปริญญาตรี ด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

2. มีความสามารถด้านการใช้โปรแกรมออกแบบ (เครื่องแมคอินทอช) การถ่ายภาพ การถ่ายวีดิทัศน์ สามารถออกแบบ ตกแต่งภาพ และตัดต่อวีดิทัศน์ได้เป็นอย่างดี

3. มีความสามารถด้านการออกแบบและดูแลเว็บไซต์ และสื่อโซเชียลเป็นอย่างดี

4. มีความสามารถในการออกแบบ มีความคิดสร้างสรรค์

5. หากมีความสามารถในการเขียนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มิจิตใจบริการ ขยัน อดทน ทุ่มเท สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และรับผิดชอบในหน้าที่

 

ขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ออกแบบงานกราฟิกเพื่องานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล

2. ถ่ายภาพ ถ่ายวีดิโอ ตกแต่งภาพ ตัดต่อวีดิทัศน์ เขียนข่าวประชาสัมพันธ์

3. ร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ

4. ดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

 

ระยะเวลาการจ้าง

 ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2561 -12 เมษายน 2561 (ระยะเวลาทดลองงาน)

 

การรับสมัครคัดเลือก

 

 

ถ้าท่านใดสนใจ โปรดส่งเอกสารมาที่คุณทักษิณา ณ ตะกั่วทุ่ง
E-mail : taksina@tgo.or.th ภายในวันที่ 14 มกราคม 2561
หรือส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์มาที่
สำนักสื่อสารองค์กร องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคาร อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
หากมีข้อสงสัยติดต่อ คุณทักษิณา ณ ตะกั่วทุ่ง (taksina@tgo.or.th) โทร. 0-2141-9972

 

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร

 


×