รับสมัครงาน

ประกาศการรับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา (สำนักอำนวยการ: ขยายระยะเวลาถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561)

ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2561

ประกาศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

เรื่อง : การรับสมัครบุคลากร จำนวน 1 อัตรา


 

ด้วย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรในตำแหน่ง

1. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. จบวุฒิการศึกษาม.6 , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

2. มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้

3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Ms Office (Word, Excel, Power point) ได้เป็นอย่างดี

 

อัตราเงินเดือน 10,000 - 11,500 บาท

 

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ

ด้านการปฏิบัติการ

1. รวบรวมและช่วยจัดทำเอกสาร ภาพและข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อใช้จัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

2. สำรวจและรวบรวมความคิดเห็น ข้อร้องเรียนของประชาชนและเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงานภายในหน่วยงาน

3. จัดทำทะเบียนผู้มาติดต่อหน่วยงาน เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลของหน่วยงาน

4. ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ในการติดต่อ ต้อนรับ ให้คำแนะนำตอบข้อซักถามแก่ผู้มาติดต่อ

ด้านบริการ

1. เผยแพร่ แจกจ่ายข่าวสาร และเอกสารเกี่ยวกับความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

2. ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้บริการ หรือขอความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลเพื่อใช้ในงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ตนรับผิดชอบ

3. อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ด้วยการให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ตามที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ เพื่อให้ผู้มาติดต่อได้รับบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่ดีจากหน่วยงาน

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เลขที่ 120 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 02 141 9822 หรือส่งใบสมัครทาง Email : phornthip.j@tgo.or.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

ดาวน์โหลดใบสมัคร


×