รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ อบก. (สำนักยุทธศาสตร์: สิ้นสุดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561)

ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2561

ประกาศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)


 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การฯ ในตำแหน่ง ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่เปิดรับ

๑.๑ นักวิชาการชำนาญการ (สำนักยุทธศาสตร์) จำนวน ๑ ตำแหน่ง

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร

๒.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๐

๒.๒ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 

๓. การรับสมัครคัดเลือก

๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทร ๐๒ ๑๔๑ ๙๘๒๒ หรือส่งใบสมัครทาง Email : nattapoj@tgo.or.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ทั้งนี้ สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.tgo.or.th

๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
(๕) สำเนาหลักฐานทางการทหาร จำนวน ๑ ฉบับ (เฉพาะผู้สมัครชาย)
(๖) สำเนาทะเบียนสมรส จำนวน ๑ ฉบับ (กรณีสมรส)
(๗) สำเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน ๑ ฉบับ (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล)
(๘) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบรับรองการทำงาน ใบรับรองการอบรมหรือใบประกาศเกียรติคุณต่างๆ อย่างละ ๑ ฉบับ

 

๔. เงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก

ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามข้อ ๒ ของประกาศนี้ และผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร และรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ผู้สมัครนำมายื่นไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามประกาศนี้ องค์การฯ จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

 

๕. การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก

องค์การฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก ที่เว็บไซต์ขององค์การฯ www.tgo.or.th

 

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ ๐๒ ๑๔๑ ๙๘๒๒ โทรสาร ๐๒ ๑๔๓ ๘๔๐๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tgo.or.th

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

นักวิชาการชำนาญการ (สำนักยุทธศาสตร์) จำนวน ๑ ตำแหน่ง

ดาวน์โหลดใบสมัคร


×