สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1

แบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

      - เดือนตุลาคม 2560

      - เดือนพฤศจิกายน 2560

      - เดือนธันวาคม 2560

      - เดือนมกราคม 2561

      - เดือนกุมภาพันธ์ 2561

      - เดือนมีนาคม 2561


×