ทั่วไป

ขอเชิญเทศบาลและท้องถิ่นจังหวัด เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2562

ขอเชิญเทศบาลและท้องถิ่นจังหวัด เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2562

         องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากกิจกรรมทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Carbon Footprint for Organization : CFO) และการรายงานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง (City Carbon Footprint : CCF) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน จากความร่วมมือดังกล่าว อบก. จึงกำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5 ครั้ง ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลและเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จำนวน 100 คนต่อครั้ง รายละเอียดกำหนดการอบรมมีดังนี้

         • ครั้งที่ 1 วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2561
         • ครั้งที่ 2 วันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2561
         • ครั้งที่ 3 วันที่ 7 – 8 มกราคม 2562
         • ครั้งที่ 4 วันที่ 4 – 5 มกราคม 2562
         • ครั้งที่ 5 วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2562

         อบก. จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว และโปรดตอบรับเข้าร่วมการอบรมทางโทรสารหมายเลข 0 2143 8405 อีเมล nopphorn@tgo.or.th หรือระบบลงทะเบียนออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://goo.gl/forms/2jLQsM2tiKnkHRja2 โดย อบก. จะพิจารณาผู้เข้าร่วมการอบรมแต่ละครั้งตามลำดับการลงทะเบียน หากมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมครบตามจำนวนที่กำหนดไว้จะปิดรับสมัครทันที ทั้งนี้ อบก. จะสนับสนุนค่าอาหารตลอดการอบรม สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัด


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
         นายนพพร จันทพล หรือ นางสาวเมธ์วดี เสรีเสถียรทรัพย์
         ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
         ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
         โทรศัพท์ 0 2141 9836    โทรสาร 0 2143 8405    อีเมล nopphorn@tgo.or.th


 

ดาวน์โหลดเอกสาร
         • รายละเอียดการอบรมและกำหนดการอบรม
         • รายชื่อหน่วยงานที่เชิญอบรม
         • แบบตอบรับ (ไฟล์ Word)
         • แบบตอบรับ (ไฟล์ PDF)


ลงทะเบียนออนไลน์


×