ทั่วไป

ขอเชิญเทศบาลและท้องถิ่นจังหวัด เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2562

ขอเชิญเทศบาลและท้องถิ่นจังหวัด เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2562

         องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากกิจกรรมทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Carbon Footprint for Organization : CFO) และการรายงานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง (City Carbon Footprint : CCF) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน จากความร่วมมือดังกล่าว อบก. จึงกำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5 ครั้ง ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลและเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จำนวน 100 คนต่อครั้ง รายละเอียดกำหนดการอบรมมีดังนี้

         • ครั้งที่ 1 วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2561
         • ครั้งที่ 2 วันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2561
         • ครั้งที่ 3 วันที่ 7 – 8 มกราคม 2562
         • ครั้งที่ 4 วันที่ 4 – 5 มีนาคม 2562
         • ครั้งที่ 5 วันที่ 26 – 27 มีนาคม 2562  (เปลี่ยนแปลงวันอบรมจากเดิมวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2562 เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 อบก. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อไม่ให้กระทบต่อภารกิจเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้เข้ารับการอบรม) 
         • หนังสือเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมครั้งที่ 5 คลิกที่นี้ เพื่อดาวน์โหลด 

         อบก. จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว และโปรดตอบรับเข้าร่วมการอบรมทางโทรสารหมายเลข 0 2143 8405 อีเมล nopphorn@tgo.or.th หรือระบบลงทะเบียนออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://goo.gl/forms/2jLQsM2tiKnkHRja2 โดย อบก. จะพิจารณาผู้เข้าร่วมการอบรมแต่ละครั้งตามลำดับการลงทะเบียน หากมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมครบตามจำนวนที่กำหนดไว้จะปิดรับสมัครทันที ทั้งนี้ อบก. จะสนับสนุนค่าอาหารตลอดการอบรม สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัด


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
         นายนพพร จันทพล
         ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
         ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
         โทรศัพท์ 0 2141 9836    โทรสาร 0 2143 8405    อีเมล nopphorn@tgo.or.th


 

ดาวน์โหลดรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรม
         • รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรม ครั้งที่ 1 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด
         • รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรม ครั้งที่ 2 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด
         • รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรม ครั้งที่ 3 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด
         • รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรม ครั้งที่ 4 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  
         • รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรม ครั้งที่ 5 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2562  
         • สำเนาแจ้งท้ายรายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมการอบรมครั้งที่ 5 คลิกที่นี้ เพื่อดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย และรูปภาพงานอบรม
         • เอกสารประกอบการบรรยายการอบรม และรูปภาพงานอบรม ครั้งที่ 1 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด
         • เอกสารประกอบการบรรยายการอบรม และรูปภาพงานอบรม ครั้งที่ 2 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด
         • เอกสารประกอบการบรรยายการอบรม และรูปภาพงานอบรม ครั้งที่ 3 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด
         • เอกสารประกอบการบรรยายการอบรม และรูปภาพงานอบรม ครั้งที่ 4 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด
         • เอกสารประกอบการบรรยายการอบรม และรูปภาพงานอบรม ครั้งที่ 5 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด
         รายละเอียดการอบรมและกำหนดการอบรม ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  
         • รายชื่อหน่วยงานที่เชิญอบรม
         • แบบตอบรับ (ไฟล์ Word)
         • แบบตอบรับ (ไฟล์ PDF)


ลงทะเบียนออนไลน์


×