โครงการลดก๊าซเรือนกระจก / CDM

วัตถุประสงค์

1. วัตถุประสงค์

    - เพื่อตรวจสอบการดำเนินโครงการของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามข้อเสนอที่ได้ระบุไว้ในเอกสารข้อเสนอโครงการ (PDD) รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการประเมินศักยภาพการพัฒนาที่ยั่งยืน (IEE-SD Report)

    - เพื่อตรวจทานข้อมูลผลการตรวจวัดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเทียบกับสภาพจริงของโครงการ

    - เพื่อเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ

    - เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการของผู้ประกอบการ


×