โครงการลดก๊าซเรือนกระจก / CDM

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จากหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืนในหมวดดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การติดตามประเมินผลโครงการ CDM โดยส่วนใหญ่จะเป็นการพิจารณาผลการดำเนินงานตามกฎหมายที่กำหนด หัวข้อนี้จึงได้รวบรวมกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามโครงการ CDM ไว้ดังนี้

3.1 มลพิษทางอากาศ

ชื่อกฎหมาย เนื้อหาโดยสรุป ดาว์นโหลดไฟล์
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่อง “กําหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน” พ.ศ. 2549 กำหนดค่าปริมาณสารเจือปนที่ระบายออกจากโรงงานที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง ดังนี้
- ฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate: TSP)
   - ใช้น้ำมันหรือน้ำมันเตา ไม่เกิน 240 mg/m3
   - ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล ไม่เกิน 320 mg/m3
   - ใช้เชื้อเพลิงอื่นๆ เช่น ก๊าซชีวภาพ ไม่เกิน 320 mg/m3
- คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ไม่เกิน 690 ppm.
- ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
   - ใช้น้ำมันหรือน้ำมันเตา ไม่เกิน 950 ppm.
   - ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล ไม่เกิน 60 ppm.
   - ใช้เชื้อเพลิงอื่นๆ เช่น ก๊าซชีวภาพ ไม่เกิน 60 ppm.
- ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ไม่เกิน 200 ppm.
AirPollutionLaw.pdf
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง “กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่งหรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า” พ.ศ. 2547 - กำหนดค่าปริมาณสารเจือปนที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้าเก่า (ได้รับใบอนุญาตก่อน 1 ต.ค. 2547) ที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลทุกขนาด ดังนี้
   - ฝุ่นละออง (TSP) 320 mg/m3
   - ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 60 ppm.
   - ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ไม่เกิน 200 ppm.
- กำหนดค่าปริมาณสารเจือปนที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้าใหม่ (ได้รับใบอนุญาตตั้งแต่ 1 ต.ค. 2547) ที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลทุกขนาด ดังนี้
   - ฝุ่นละออง (TSP) 120 mg/m3
   - ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 60 ppm.
   - ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ไม่เกิน 200 ppm.
AirPollutionPowerPlantLaw.pdf

 

3.2 มลพิษทางน้ำ

3.3 มลพิษทางเสียง

3.4 การจัดการของเสีย/ของเสียอันตราย

3.5 แหล่งน้ำใช้

3.6 มาตรฐานน้ำใต้ดิน

3.7 มาตรฐานคุณภาพดิน


×