โครงการลดก๊าซเรือนกระจก / CDM

รายชื่อโครงการ CDM ที่เข้าติดตามประเมินผล

4. รายชื่อโครงการ CDM ที่เข้าติดตามประเมินผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อบก. ได้กำหนดเข้าติดตามประเมินผลโครงการ CDM ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ UNFCCC จำนวน 132 โครงการ ตามข้อมูลในตาราง


×