เกี่ยวกับองค์การ / นโยบายและยุทธศาสตร์

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ประกาศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริตที่เกิดในประเทศไทย โดยเฉพาะในหน่วยงานภาครัฐ จึงมีความมุ่งมั่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 จึงขอประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้านการทุจริต ดังนี้

1.ยึดมั่นในความถูกต้อง และซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิด และแก้ไขเมื่อเกิดความผิดพลาด

2.ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนให้มีความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วน และเคร่งครัด

3.ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริตในการปฏิบัติงานทุกประเภท ไม่เพิกเฉย และพร้อมที่จะดำเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริต

4.ปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมร่วมต่อต้านการทุจริต ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ขององค์การฯ สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม เห็นความสำคัญและเกิดความตระหนักถึงผลการทุจริต เกิดความอายหรือความกลัวที่จะกระทำการทุจริต

5.ปลูกฝังค่านิยม และทัศนคติให้เจ้าหน้าที่ในองค์การฯ มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิต

6.ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ขององค์การฯ หรือบุคคลในครอบครัว จะต้องไม่มีการเรียกร้องของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากผู้รับบริการ ผู้เสนองานซื้อหรืองานจ้าง คู่สัญญางานซื้อหรืองานจ้าง และเจ้าหน้าที่ขององค์การฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ

7.กรณีพบการทุจริตเห็นจะดำเนินการสอบสวน และลงโทษกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง

 

Download

ประกาศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
 


×