เกี่ยวกับองค์การ / นโยบายและยุทธศาสตร์

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ประกาศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริตที่เกิดในประเทศไทย โดยเฉพาะในหน่วยงานภาครัฐ จึงมีความมุ่งมั่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 จึงขอประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้านการทุจริต ดังนี้

1.ยึดมั่นในความถูกต้อง และซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิด และแก้ไขเมื่อเกิดความผิดพลาด

2.ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนให้มีความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วน และเคร่งครัด

3.ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริตในการปฏิบัติงานทุกประเภท ไม่เพิกเฉย และพร้อมที่จะดำเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริต

4.ปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมร่วมต่อต้านการทุจริต ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ขององค์การฯ สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม เห็นความสำคัญและเกิดความตระหนักถึงผลการทุจริต เกิดความอายหรือความกลัวที่จะกระทำการทุจริต

5.ปลูกฝังค่านิยม และทัศนคติให้เจ้าหน้าที่ในองค์การฯ มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิต

6.ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ขององค์การฯ หรือบุคคลในครอบครัว จะต้องไม่มีการเรียกร้องของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากผู้รับบริการ ผู้เสนองานซื้อหรืองานจ้าง คู่สัญญางานซื้อหรืองานจ้าง และเจ้าหน้าที่ขององค์การฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ

7.กรณีพบการทุจริตเห็นจะดำเนินการสอบสวน และลงโทษกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง

 

Download

ประกาศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (ฉบับภาษาไทย)

ประกาศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (ฉบับภาษาอังกฤษ)


×