เกี่ยวกับองค์การ / เรื่องร้องเรียน

รายงานเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

      - ครั้งที่ 1 เดือน ต.ค.58 - มี.ค.59

      - รายงานสรุปฯ ครั้งที่ 1 เดือน ต.ค.58 - มี.ค.59 (รอบ 6 เดือน)

      - รายงานสรุปฯ ครั้งที่ 2 เดือน เม.ย.59 - ก.ย.59 (รอบ 6 เดือน)


×