เกี่ยวกับองค์การ / เรื่องร้องเรียน

รายงานเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

      - สรุปเรื่องร้องเรียน ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (เดือน ต.ค. 59 – มี.ค. 60)

      - สรุปเรื่องร้องเรียน ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือน เม.ย. 60 – ก.ย. 60)


×