เกี่ยวกับองค์การ / ผลการดำเนินงาน

งบการเงินหรือรายงานทางการเงิน

งบการเงินหรือรายงานทางการเงิน
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550 หมวด 5 ข้อ 36 และ ข้อ 37 ให้องค์การจัดทำงบดุล งบการเงิน และบัญชี ส่งผู้ตรวจสอบบัญชี ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง

Download

งบการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งบการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

งบการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

งบการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555


×