สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก / ข้อมูลและสถิติ

ข้อมูลและสถิติ

ระบบข้อมูลและสถิติ เป็นการแสดงกราฟสถิติของข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกในระหว่างประเทศ ซึ่งท่านสามารถเลือกตัวชี้วัดต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลได้ โดยจะแสดงผลในรูปแบบกราฟ

ทั้งนี้ ท่านสามารถเปรียบเทียบข้อมูลตัวชี้วัดหนึ่งตัวเปรียบเทียบต่อหลายประเทศ เช่น ค่า CO2Emission (Kt) ระหว่าง ไทย มาเลเซีย และเวียดนาม หรือเปรียบเทียบตัวชี้วัดสองตัวต่อหนึ่งประเทศ เช่น เปรียบเทียบค่า CO2Emission (Kt) และ Energy Use ของประเทศไทยได้ โดยสามารถเข้าไปที่ http://ghginfo.tgo.or.th


×