สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก / การลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย

NAMAs

NAMAs (Nationally Appropriate Mitigation Actions)

Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMAs เป็นแนวคิดของการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในรูปแบบใหม่หลังพันธกรณีที่ 1 (วาระแรก) ของพิธีสารเกียวโตจบไป การบริหารจัดการนี้จะเน้นตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกันในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยคาดว่าจะอาศัยหลักการเดิม คือ ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้วจะรับผิดชอบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกัน แต่ด้วยความรับผิดชอบที่แตกต่างกันตามศักยภาพ รวมทั้งการดำเนินการในมาตรการ NAMAs ที่จะต้องเป็นไปโดยสมัครใจผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศพัฒนาแล้ว

แนวคิดนี้ได้มีการพูดถึงครั้งแรกใน “แผนปฏิบัติการบาหลี” ซึ่งเกิดขึ้นจากการประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ เมืองบาหลี ในปี พ.ศ.2550 และการประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 16 ได้นําคํานี้มาใช้ใน “ข้อตกลงแคนคูน” (The Cancun Agreement) โดยมีการเพิ่มเติมรายละเอียดของกฎระเบียบเกี่ยวกับ NAMAs มากขึ้น

ในข้อตกลงแคนคูน ประเทศกําลังพัฒนาจะต้องจัดทํา NAMAs โดยได้รับความช่วยเหลือจากประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศให้ต่ำกว่าระดับการปล่อยในการดําเนินงานตามปกติ (business as usual) ดังนั้น NAMAs จึงเป็นปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศกําลังพัฒนา โดยอาจเป็นการกําหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (อาทิ เพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้นถึงร้อยละ 50 ภายในปี XXXX) หรือเป็นนโยบายหรือมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก

ยกตัวอย่างเช่น

  • พัฒนายุทธศาสตร์เมืองเพื่อลดคาร์บอน
  • วางนโยบายและแผนปฏิบัติการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การเก็บภาษีคาร์บอน การยกเลิกเงินอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โครงการพลังงานหมุนเวียน feed-in-tariffs มาตรฐานความเข้มข้นในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (emission-intensity)
  • การเพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอน
  • ติดฉลาก การรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  • การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ

 

NAMAs แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. Domestically supported mitigation actions หรือการลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการสนับสนุนภายในประเทศซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศกําลังพัฒนาที่ดําเนินการโดยไม่พึ่งพาความช่วยเหลือหรือเงินสนับสนุนจากต่างประเทศ ปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกนี้ใช้ต้นทุนต่ำและใช้เงินจากงบประมาณของตนเองทั้งหมด

2. Internationally supported mitigation actions เป็นแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับเงินสนับสนุน รวมถึงความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีและการเสริมสร้างศักยภาพจากประเทศพัฒนา หลักการของแนวคิดนี้ คือ สําหรับการลดก๊าซเรือนกระจกที่มีต้นทุนสูง ประเทศกําลังพัฒนาสามารถขอรับการสนับสนุนจากประเทศพัฒนาได้ ซึ่งจะทําให้การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการนี้ไม่กลายมาเป็นภาระต่อประเทศกําลังพัฒนาจนเกินไป ประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศตามแผนนี้จะไม่สามารถผลิตคาร์บอนเครดิตได้ ดังนั้น ประเทศที่พัฒนาแล้วจะไม่สามารถนําปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ที่เกิดขึ้นในประเทศกําลังพัฒนาจากโครงการนี้ ไปเป็นคาร์บอนเครดิตชดเชย

^ TOP ^

×