สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก / การลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ

     โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศของ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาความร่วมมือและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศที่มีความรู้ความชำนาญในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อสนับสนุนการทำงานขององค์กรฯและบุคคลากรภายในประเทศที่ร่วมโครงการ ให้สามารถบรรลุภารกิจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล
 

มีจำนวน 8 โครงการ

อ่านต่อ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9


×