สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก / การลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ

โครงการความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย
เรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนากลยุทธ์คาร์บอนต่ำ

 

ชื่อโครงการ   โครงการความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย เรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนากลยุทธ์คาร์บอนต่ำ
ความเป็นมาของโครงการ
   US Agency for International Development (USAID: องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา) ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน Low Emissions Asian Development (LEAD) Program หรือโปรแกรมการพัฒนาคาร์บอนต่ำสำหรับเอเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ความสำเร็จ พัฒนาศักยภาพ เผยแพร่องค์ความรู้ และกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
   กิจกรรมภายใต้โปรแกรมออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและสถานการณ์ในแต่ละประเทศ โดยกิจกรรมที่สนับสนุนภายใต้โปรแกรม USAID LEAD คือ กิจกรรมด้านการดำเนินนโยบาย แผนการ มาตรการที่ส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลากรและองค์กรในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและลดก๊าซเรือนกระจก
   สำหรับในประเทศไทย โปรแกรม USAID LEAD ได้ร่วมมือกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. พัฒนาระบบการรายงานบัญชีก๊าซเรือนกระจกออนไลน์ (GHG Registry) โดยร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาระบบการรายงานออนไลน์ตามหลักการและแนวทางประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรซึ่ง อบก. ได้พัฒนาและดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 ให้สามารถทำได้ง่าย สะดวก และมีรูปแบบในการรายงานที่ละเอียดและหลากหลาย สามารถรายงานได้ถึงระดับกระบวนการผลิตและระบุระดับชั้นของการเปิดเผยข้อมูล และช่วยให้การทวนสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น
   นอกจากนี้ทางโปรแกรม USAID LEAD ยังได้สนับสนุนการพัฒนาระบบโดยส่งผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญพิเศษด้านการออกแบบและบริหารจัดการระบบการรายงานคาร์บอนฟุตพรินท์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ The Climate Registry มาดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ อบก. และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างให้ระบบการรายงานบัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กรแบบออนไลน์มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ระบบการรายงานที่ทาง USAID LEAD พัฒนาร่วมกับ อบก. สามารถเป็นตัวอย่างที่ประเทศอื่นๆ ในเอเซียจะนำไปประยุกต์ใช้ และยกระดับประเทศให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและกลยุทธ์สังคมคาร์บอนต่ำได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์
  เพื่อปรับปรุงระบบรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กรของประเทศไทย ให้มีความเข้มแข็ง และสอดคล้องกับระบบการรายงานของต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการยกระดับระบบรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กรของประเทศไทย ให้สามารถมุ่งไปสู่ระบบการรายงานภาคบังคับได้ต่อไปในอนาคต
หน้าที่ของ อบก. ในโครงการ
  ร่วมกับ USAID LEAD ในการพัฒนาระบบการรายงานบัญชีก๊าซเรือนกระจกออนไลน์ (GHG Registry) และปรับปรุงแนวทางประเมินและทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นตลอดจนจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา และผู้ทวนสอบ ทั้งในภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ
  1. ระบบการรายงานบัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กรแบบออนไลน์
  2. คู่มือการใช้งาน และการทวนสอบระบบการรายงานบัญชีก๊าซเรือนกระจกออนไลน์
  3. ชุดเครื่องมือในการฝึกอบรมการใช้งาน และการทวนสอบระบบการรายงานบัญชีก๊าซเรือนกระจกออนไลน์
งบประมาณ
  -
ระยะเวลาดำเนินการ
  พฤษภาคม 2557 – ตุลาคม 2558
แหล่งทุน
  United States Agency for International Development (USAID)
หน่วยงานร่วมดำเนินการ
  - องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
  - USAID
  - The Climate Registry
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9


×