สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก / การลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ

โครงการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและฉลากประสิทธิภาพพลังงาน
(Barrier Removal to the Cost-Effective Development and Implementation of Energy Efficiency Standards and Labeling Project-BRESL)

 

ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและฉลากประสิทธิภาพพลังงาน
ความเป็นมาของโครงการ
   โครงการ “ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและฉลากประสิทธิภาพพลังงาน” หรือ (Barrier Removal to the Cost-Effective Development and Implementation of Energy Efficiency Standards and Labeling Project-BRESL) เป็นโครงการที่ United Nations Development Programme (UNDP) ได้รับเงินสนับสนุนจาก Global Environment Facility (GEF) ในการดำเนินโครงการฯ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและนำฉลากและมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานไปใช้ในอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผลิตในภูมิภาคเอเชีย ตลอดจนเพื่อช่วยให้วิธีการทดสอบมาตรฐานและฉลากของประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียมีความสอดคล้องเข้ากันได้โดยประเทศที่เข้าร่วมในโครงการประกอบด้วย จีน อินโดนีเซีย เวียดนาม บังคลาเทศ ปากีสถาน และไทย มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายกิจกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศที่เข้าร่วมโครงการ โดยการเร่งให้มีการนำมาตรฐานและฉลากประสิทธิภาพพลังงาน หรือ ES&L (Energy Standards and labeling) ไปใช้ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจะทำให้เกิดการประหยัดพลังงานอันเนื่องมาจากการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูงผ่านกิจกรรมโครงการซึ่งประกอบด้วย การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้าน ES&L และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint; CF) การเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ ES&L และ CF การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพพลังงาน ความร่วมมือด้าน ES&L ระดับภูมิภาคและการดำเนินโครงการนำร่องด้วยการส่งเสริมผู้ประกอบการในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำองค์ความรู้ที่ได้ไปดำเนินการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นต้นแบบในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์
  เพื่อกำจัดอุปสรรคในการดำเนินการด้านนโยบาย, มาตรฐานและการติดฉลากประสิทธิภาพพลังงานในประเทศไทย
หน้าที่ของ อบก. ในโครงการ
  อบก. สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายให้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการสร้างองค์ความรู้ ศึกษาวิจัยและปฏิบัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง ตลอดจนผลักดันไปสู่การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย แผนแม่บท และกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับบริบทไทย และสร้างเครือข่ายทั้งในระดับประเทศและนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานเพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ เผยแพร่ผลสำเร็จและความก้าวหน้าด้านสิ่งแวดล้อมของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีระดับโลก
ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ
  ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
งบประมาณ
  650,000 USD
ระยะเวลาดำเนินการ
  5 ปี
แหล่งทุน
  Global Environment Facility (GEF)
หน่วยงานร่วมดำเนินการ
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทสไทย สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกซ์ กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรม มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9


×