สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก / การลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ

โครงการความร่วมมือด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี
(Korea Environmental Industry & Technology Institute: KEITI)

 

ชื่อโครงการ   โครงการความร่วมมือด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี
ความเป็นมาของโครงการ
   อบก. ได้ลงนามในบันทึกแลกเปลี่ยนความร่วมมือ (Memorandum of Exchange: MOE) กับสถาบัน Korea Environmental Industry & Technology Institute (KEITI) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554
วัตถุประสงค์
  แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงวิชาการและสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ร่วมกัน
หน้าที่ของ อบก. ในโครงการ
  จัดเตรียมข้อมูลเชิงเทคนิควิชาการ และข้อมูลกิจกรรม/สถานการณ์การดำเนินงานด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของประเทศไทยสำหรับใช้ในการแลกปลี่ยน เรียนรู้กับสาธารณรัฐเกาหลี
ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ
  ทั้ง 2 หน่วยงาน ได้รับทราบมาตรฐานและระบบการรับรองการดำเนินงานด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระหว่างกัน   สำหรับนำไปประยุกต์ใช้กับตนเองในอนาคต
 
งบประมาณ
  -
ระยะเวลาดำเนินการ
  วันที่ 14 ตุลาคม 2554 - 14 ตุลาคม 2557
แหล่งทุน
  -
หน่วยงานร่วมดำเนินการ
  -
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9


×