สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก / การลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ

โครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาด
เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก
(Partnership for Market Readiness)

 

ชื่อโครงการ   โครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาด
เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก
(Partnership for Market Readiness)
ความเป็นมาของโครงการ

   ก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศกำลังพัฒนา นานาประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเรียกร้องให้ทุกประเทศมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นเกินกว่า 2 oC ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายนี้ได้ จะต้องมีการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา ดังนั้น Market mechanism หรือกลไกตลาดจะเป็นกลไกที่สำคัญในการสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ธนาคารโลกจึงได้มีการพัฒนาโครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาด (Partnership for Market Readiness: PMR) เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้

- ให้เงินสนับสนุนในการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาด

- ทำโครงการนำร่องและทดสอบเครื่องมือทางการตลาดใหม่ เช่น Domestic Emission Trading Scheme (ETS) และ New Crediting Mechanism

- เป็นเวทีในการอภิปรายด้านเทคนิคสำหรับเครื่องมือทางการตลาดใหม่ๆ

- การแลกเปลี่ยนประสบการณ์

วัตถุประสงค์
  1.ออกแบบและพัฒนากลไกตลาดภายในประเทศเพื่อลดการใช้พลังงานและลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน
  2.ส่งเสริมและสนับสนุนเทศบาลและชุมชนในการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกโดยใช้กลไกตลาดภายในประเทศควบคู่กับการพัฒนาที่อยั่งยืนและการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
หน้าที่ของ อบก. ในโครงการ
  ศึกษาและเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ กลไกส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจก (Energy Performance Certificate scheme) และกลไกส่งเสริมการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City program) ศึกษากรอบโครงสร้างทางด้านกฎหมายเพื่อรองรับการดำเนินกลไก ETS
เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินโครงการ และการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในประเทศไทยและต่างประเทศ
ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ
  1.กรอบโครงสร้างทางด้านกฎหมายเพื่อรองรับการดำเนินการในรูปแบบ Emission Trading Scheme (ETS)
  2.แนวทางการนำกลไก Energy Performance Certificate scheme (EPC) มาใช้เพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจก
  3.ผลการศึกษาข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของเทศบาล
  4.ผลการศึกษามาตรการจูงใจในการเข้าร่วม EPC scheme และ LCC program
งบประมาณ
  US$ 3,000,000
ระยะเวลาดำเนินการ
  2 ปี 3 เดือน (พ.ศ. 2558-2560)
แหล่งทุน
  Multilateral Trust Fund บริหารโครงการโดย World Bank
หน่วยงานร่วมดำเนินการ
  อบก. ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MoU) ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ) ในการร่วมมือดำเนินกิจกรรมต่างๆภายใต้ “โครงการพัฒนาการลดก๊าซเรือนกระจกในอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมโดยใช้กลไกตลาด Energy Performance Certificate Scheme (EPC)”
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9


×