สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก / การลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ

โครงการพัฒนาแบบจำลอง 2050 Pathways Calculator
สำหรับประเทศไทย
(2050 Thailand - UK Pathways Calculator)

 

ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาแบบจำลอง 2050 Pathways Calculator สำหรับประเทศไทย
ความเป็นมาของโครงการ
   The UK Department of Energy and Climate Change (DECC) ร่วมกับ The UK Foreign and Commonwealth Office และ The UK Department for International Development ได้ให้การสนับสนุนประเทศไทยในการพัฒนาเครื่องมือการคำนวณ “2050 Pathways Calculator” เพื่อเป็นแบบจำลองทางสมดุลพลังงานและการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงาน สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมา DECC ได้ให้ความร่วมมือกับประเทศจีน เบลเยี่ยม และเกาหลีใต้ ในการนำเครื่องมือนี้ไปใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ความเป็นไปในแต่ละประเทศ DECC ได้เชิญประเทศกำลังพัฒนาเข้าร่วมการสัมมนาและประสานความร่วมมือที่จะถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี สำหรับการพัฒนาเครื่องมือการคำนวณ “2050 Pathways Calculator” ไปใช้ในบริบทของแต่ละประเทศ โดย อบก. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานในการพัฒนาแบบจำลอง
วัตถุประสงค์
  เพื่อพัฒนาแบบจำลองทางสมดุลพลังงานและการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจระดับยโยบายของประเทศไทย
หน้าที่ของ อบก. ในโครงการ
  อบก. จัดทำแบบจำลองทางสมดุลพลังงานและการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานเป็นหน่วยงานหลักสำหรับการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในประเทศไทยและต่างประเทศ
ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ
  แบบจำลองทางสมดุลพลังงานและผลการคาดการณ์ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการพัฒนาอุปทานทางพลังงานเพื่อเป็นการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนาพลังงานทดแทนและการจำกัดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
งบประมาณ
  137,000 £
ระยะเวลาดำเนินการ
  ตุลาคม 2556 – ธันวาคม 2557
แหล่งทุน
  The UK Department of Energy and Climate Change (DECC) ร่วมกับ The UK Foreign and Commonwealth Office และ The UK Department for International Development
หน่วยงานร่วมดำเนินการ
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

อ่านต่อ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9


×