สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก / การลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ

โครงการการพัฒนากลไกเครดิตร่วม
(The Joint Crediting Mechanism: JCM)

 

ชื่อโครงการ   การพัฒนากลไกเครดิตร่วม (The Joint Crediting Mechanism: JCM)
ความเป็นมาของโครงการ
   ประเทศไทยได้ทำความตกลงทวิภาคีความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นในการพัฒนากลไกเครดิตร่วม (Joint Crediting Mechanism) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เพื่อพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ โดยรัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนในรูปของเงินลงทุน และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการ เช่น การพัฒนาระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจก เอกสารประกอบโครงการและการตรวจสอบ และทวนสอบ (validation and verification cost) คณะกรรมการร่วม (Joint Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากรัฐบาลทั้งสองประเทศเพื่อเป็นผู้บริหารกลไก JCM และเป็นผู้พิจารณาการแบ่งสัดส่วนคาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยประเทศญี่ปุ่นได้แสดงเจตจำนงที่จะใช้คาร์บอนเครดิตที่ได้จากทำโครงการ JCM ในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ทำหน้าที่สำนักเลขาธิการกลไก JCM
วัตถุประสงค์
  เพื่อบริหารกลไกเครดิตร่วม และส่งเสริมให้เกิดโครงการ JCM ในประเทศไทย
หน้าที่ของ อบก. ในโครงการ
  สำนักเลขาธิการกลไก JCM
ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ
  การลดก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของโครงการ JCM และการลงทุนในเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ
งบประมาณ
  4.5 แสนบาท/ปี
ระยะเวลาดำเนินการ
  ถึง 31 ธันวาคม 2573
แหล่งทุน
  งบประมาณแผ่นดิน
หน่วยงานร่วมดำเนินการ
  หน่วยงานของรัฐบาลญี่ปุ่น
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

อ่านต่อ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9


×