โครงการลดก๊าซเรือนกระจก / CDM

การติดตามประเมินผล

ปัจจุบัน อบก. ได้ออกหนังสือคำรับรองโครงการ (Letter of Approval: LoA) แล้วจำนวน 222 โครงการ และประเทศไทยมีโครงการที่ได้รับ LoA และได้รับการขึ้นทะเบียน (Registered) จาก CDM Executive Board เป็นจำนวนทั้งสิ้น 153 โครงการ ด้วยเหตุนี้ อบก. จึงมีภารกิจในการตรวจติดตามโครงการ CDM ให้มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน


×