โครงการลดก๊าซเรือนกระจก / CDM

สถิติโครงการ CDM

หัวข้อ

1. โครงการที่ได้รับ LoA ของประเทศไทย

ปัจจุบันมีโครงการที่ได้รับหนังสือให้คำรับรองโครงการ (Letter of Approval: LoA) แล้ว จากประเทศไทยจำนวน 222 โครงการ (จำแนกประเภทโครงการตาม UNFCCC ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. โครงการประเภททั่วไป จำนวน 215 โครงการ และ 2. โครงการประเภทแผนงาน (PoA) จำนวน 7 โครงการ) คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้จากการดำเนินโครงการ (Expected CERs) 12,710,309   ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

คลิกภาพเพื่อขยายภาพใหญ่

^ TOP ^

 

2. โครงการ CDM ของประเทศไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNFCCC

ปัจจุบันมีโครงการที่ได้รับ LoA และได้รับการขึ้นทะเบียน (Registered) จาก CDM Executive Board จำนวนทั้งสิ้น 154 โครงการ (จำแนกประเภทโครงการตาม UNFCCC ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. โครงการประเภททั่วไป จำนวน 147 โครงการ และ 2. โครงการประเภทแผนงาน (PoA) จำนวน 7 โครงการ) คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้จากการดำเนินโครงการ (Expected CERs) เท่ากับ 7,414,236   ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

คลิกภาพเพื่อขยายภาพใหญ่

จากโครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับ CDM EB แล้วนั้น มีจำนวน 66 โครงการ ที่ได้รับการออกหนังสือรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ (Issuance of CERs) คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 14,165,794 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

คลิกภาพเพื่อขยายภาพใหญ่

^ TOP ^

3. ข้อมูลสถิติโครงการ CDM ของประเทศไทย

 

คลิกภาพเพื่อขยายภาพใหญ่

 

^ TOP ^

4. โครงการ CDM ทั่วโลก

 

คลิกภาพเพื่อขยายภาพใหญ่

 

คลิกภาพเพื่อขยายภาพใหญ่

 

คลิกภาพเพื่อขยายภาพใหญ่

 

^ TOP ^

×