โครงการลดก๊าซเรือนกระจก / Crown Standard

Crown Standard คือ

มาตรฐานมงกุฎไทยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)(อบก.) ได้พัฒนา "มาตรฐานมงกุฎไทย" สำหรับโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM Project) เพื่อให้เป็นมาตรฐานแสดงคุณภาพโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดของประเทศไทย ให้เทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล ควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายทั้งผู้พัฒนาโครงการ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการผลักดันให้คาร์บอนเครดิตจากโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดของประเทศไทย เป็นที่ยอมรับในตลาดโลกและมีมูลค่าสูงขึ้น

ในช่วงปี 2552 ที่ผ่านมา อบก. ได้ติดต่อประสานกับมูลนิธิมาตรฐานทองคำ (Gold Standard Foundation) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดระดับสากลให้ศึกษากลไกการรับรองโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดของประเทศไทย ซึ่งมูลนิธิมาตรฐานทองคำได้ให้การยอมรับว่าการให้การรับรองโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดในประเทศไทย มีความน่าเชื่อถือและได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหลักการสำคัญของโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดตามหลักสากล ดังนั้น "มาตรฐานมงกุฎไทย" จึงเป็นที่ยอมรับของ Gold Standard Foundation ด้วย โดย อบก. ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรผู้มีอำนาจตามพิธีสารเกียวโต (Designated National Authority: DNA) รายแรกของโปรแกรม Gold Standard Foundation's DNA Program จนบรรลุข้อตกลงและลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง อบก. และมูลนิธิมาตรฐานทองคำ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้ มาตรฐานมงกุฎไทยเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับสากล อันจะส่งผลให้คาร์บอนเครดิตของโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดของประเทศไทยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นผ่านกลไกและภาพลักษณ์ของ Gold Standard

การดำเนินการให้ได้รับการรับรอง มาตรฐานมงกุฎไทย ก็เป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ดำเนินทุกขั้นตอนตามแนวทางการยื่นขอคำรับรองโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด LoA ตามปรกติ ไม่ได้มีใบสมัครแยกต่างหากแต่อย่างใด เพียงแค่ดำเนินการยื่นคำขอให้ได้คะแนนในหมวดดัชนีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และคะแนนรวมจากเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งหมดตั้งแต่ 50% ขึ้นไป และการดำเนินการมีการคำนึงถึงการมีส่วนร่วม การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสังคม รวมไปจนถึงสุขภาพอนามัยของประชาชนและชุมชนโดยรอบ เพียงเท่านี้ก็จะผ่านเกณฑ์การให้คำรับรองมาตรฐานมงกุฎไทยซึ่งจะส่งผลดีเป็นอย่างมากต่อภาพลักษณ์โครงการ เพราะไม่เพียงแต่จะเป็นการเพิ่มโอกาสการขอรับมาตรฐานทองคำได้ง่ายขึ้น ในระยะเวลาที่สั้นกว่า ค่าธรรมเนียมที่อาจจะลดลง แต่ยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อโครงการ ที่ตรงตามมาตรฐาน ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ตามเกณฑ์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินการยกระดับมาตรฐานการดำเนินโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด CDM ซึ่งในอนาคตอาจจะเป็นมาตรฐานเฉพาะสำหรับโครงการ CDM ที่สามารถเทียบเคียงได้กับมาตรฐาน ISO ที่ควบคุมคุณภาพการจัดการและคุณภาพสิ่งแวดล้อมขององค์กรหรือโรงงานที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน


×