โครงการลดก๊าซเรือนกระจก / Crown Standard

หลักเกณฑ์ของมาตรฐานมงกุฏไทย

มาตรฐานมงกุฎไทยนี้ จะมอบให้โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดที่ได้คะแนนประเมินดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามเกณฑ์ดังนี้

  1. คะแนนรวมจากเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
  2. คะแนนในหมวดดัชนีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
  3. คะแนนด้านการมีส่วนร่วมชองประขาขนในลักษณะของการจัดให้มีการส่วนร่วม หรือการจัดให้มีคณะกรรมการพหุพาคี ได้คะแนน +1 ขึ้นไป
  4. คะแนนด้านการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้คะแนน +1 ขึ้นไป หรือคะแนนด้านสุขภาพอนามัยของคนงานและชุมชนข้างเคียง ได้คะแนน +2

1. การสมัครขอรับมาตรฐานมงกุฎไทย
โครงการที่เสนอขอรับการรับรองเป็นกลไกการพัฒนาที่สะอาด จะถูกประเมินตามขั้นตอนการพิจารณาโครงการ และจะพิจารณาเกณฑ์การมอบมาตรฐานมงกุฎไทยร่วมด้วย ส่วนโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดที่ผ่านการรับรองแล้ว (ก่อน 1 ธันวาคม 2552) สามารถสมัครขอรับมาตรฐานมงกุฎไทยได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด
2. การอนุมัติให้มาตรฐานมงกุฎไทย
การพิจารณาให้มาตรฐานมงกุฎไทย จะกระทำควบคู่ไปกับการพิจารณารับรองโครงการฯ ซึ่งเมื่อโครงการผ่านเกณฑ์คะแนนประเมินดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าวข้างต้น อบก. จะติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการฯ เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการที่สมัครขอรับมาตรฐานมงกุฎไทยนั้น มีการดำเนินงานจริงตามที่เสนอไว้ในเอกสารประกอบโครงการ
3. อายุของมาตรฐานมงกุฎไทยและการควบคุมมาตรฐาน
มาตรฐานมงกุฎไทย มีอายุ 3 ปี โดย อบก. สามารถยกเลิกได้ หากตรวจสอบพบว่าโครงการขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไข นอกจากนั้น โครงการที่ได้รับมาตรฐานมงกุฏไทยจะถูกติดตามตรวจสอบจากเครือข่ายของ อบก. ตลอดอายุโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดที่ได้รับมาตรฐานมงกุฎไทย มีการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุด ตามข้อกำหนดของมาตรฐานมงกุฎไทย


×