โครงการลดก๊าซเรือนกระจก / Crown Standard

การต่ออายุมาตรฐานมงกุฎไทย

โครงการที่ได้รับคำรับรอง “มาตรฐานมงกุฎไทย” ดังต่อไปนี้หากประสงค์จะต่ออายุคำรับรองมาตรฐานมงกุฎไทยจะต้องยื่นเอกสารเพื่อขอต่ออายุคำรับรองมาตรฐานมงกุฎไทย ภายในระยะเวลา 3 เดือนก่อนจะครบกำหนดคำรับรองมาตรฐานมงกุฎไทย หรือภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ระเบียบนี้บังคับใช้

เอกสารประกอบการต่ออายุมาตรฐานมงกุฎไทย
1. หนังสือแจ้งความประสงค์ในการขอต่ออายุมาตรฐานมงกุฎไทย จำนวน 1 ชุด
2. หนังสือแสดงสถานภาพปัจจุบันของโครงการ จำนวน 1 ชุด
3. เอกสารประเมินโครงการตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมแนบเอกสารสนับสนุนการประเมินในแต่ละดัชนี จำนวน 1 ชุด

โดย โครงการที่ คกก.อบก. จะพิจารณาการต่ออายุคำรับรองมาตรฐานมงกุฎไทยต้องเป็นโครงการที่ได้รับ คำรับรองว่าเป็นโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดและได้รับมาตรฐานมงกุฎไทยมี คุณสมบัติ ดังนี้

อบก. จะตรวจสอบโครงการที่ยื่นคำขอ เพื่อต่ออายุคำรับรองมาตรฐานมงกุฎไทยตามดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน และประสานงานขอข้อมูลเพิ่มเติมจากโครงการหากเอกสาร หลักฐานไม่ครบถ้วน เมื่อเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

  1. เป็นโครงการที่ยังคงมีการดำเนินการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดอยู่ โดยเป็นโครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วหรืออยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนจากคณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM Executive Board: CDM EB)
  2. ต้องไม่เป็นโครงการที่ถูกเพิกถอน จากการเป็นโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด โดยคณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM Executive Board: CDM EB)
  3. ต้องไม่เป็นโครงการที่มีเรื่องร้องเรียนหรือมีการดำเนินการที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและหรือชุมชนที่โครงการตั้งอยู่ ภายใน 1 ปี นับแต่ก่อนวันยื่นคำขอต่ออายุคำรับรองมาตรฐานมงกุฎไทย

การขอต่ออายุคำรับรองมาตรฐานมงกุฎไทยไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยติดต่อคุณศิริพร วิริยะตั้งสกุล 02-141-9843

Download


×