โครงการลดก๊าซเรือนกระจก / Crown Standard

มาตรฐานมงกุฏไทยกับ VCS

มาตรฐานมงกุฎไทยสำหรับโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจภายใต้ VCS

มาตรฐานมงกุฎไทยขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน : อบก.) ได้รับการรับรองให้เป็นหนึ่งใน VCUs (Verified Carbon Units) tag จาก Verified Carbon Standard (VCS) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ให้การรับรองมาตรฐานคาร์บอนภาคสมัครใจ การติด tag ดังกล่าวช่วยเพิ่มความน่าสนใจหรือมูลค่าให้กับ VCUs ซึ่งเป็นหน่วยนับของคาร์บอนเครดิตที่ได้จากโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้ VCS ผู้พัฒนาโครงการต้องยื่นขอมาตรฐานมงกุฎไทยก่อนขอรับการรับรอง VCUs โดยเสนอรายงาน IEE-SD และ VCS project descriptions ของโครงการ จำนวน 1 ชุด มายัง อบก. เพื่อขอรับการพิจารณาให้การรับรองมาตรฐานมงกุฎไทย โดยขั้นตอนการพิจารณาจะเหมือนกับการพิจารณาให้คำรับรองโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดแต่ไม่มีการส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเห็น (รายละเอียดขั้นตอนการรับรอง ศึกษาเพิ่มเติมจากหัวข้อ ขั้นตอนการพิจารณาให้คำรับรอง)

Download

  • Template VCS – CS Report

×