โครงการลดก๊าซเรือนกระจก / Crown Standard

ถาม-ตอบ Crown Standard

Q1 โครงการที่จะได้รับมาตรฐานมงกุฎไทยจะต้องมีคุณสมบัติเช่นไร
Q2 ผู้ที่สนใจจะสมัครขอรับมาตรฐานมงกุฎไทยได้อย่างไร
Q3 โครงการที่ได้รับมาตรฐานมงกุฏไทยจะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง

Q1 โครงการที่จะได้รับมาตรฐานมงกุฎไทยจะต้องมีคุณสมบัติเช่นไร
A1 : การพิจารณามอบมาตรฐานมาตรฐานมงกุฏไทยนี้ จะพิจารณาจากโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด ที่ได้คะแนนประเมินดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเกณฑ์ดังนี้

1. คะแนนรวมจากเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
2. คะแนนในหมวดดัชนีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
3. คะแนนด้านการมีส่วนร่วมชองประขาขนในลักษณะของการจัดให้มีการส่วนร่วม หรือการจัดให้มีคณะกรรมการพหุพาคี ได้คะแนน +1 ขึ้นไป
4. คะแนนด้านการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้คะแนน +1 ขึ้นไป หรือคะแนนด้านสุขภาพอนามัยของคนงานและชุมชนข้างเคียง ได้คะแนน +2

Q2 ผู้ที่สนใจจะสมัครขอรับมาตรฐานมงกุฎไทยได้อย่างไร
A2 : โครงการที่เสนอขอรับการรับรองเป็นกลไกการพัฒนาที่สะอาด จะได้รับการประเมินตามขั้นตอนการพิจารณาโครงการ และจะพิจารณาเกณฑ์การมอบมาตรฐานมงกุฎไทยร่วมด้วย ส่วนโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดที่ผ่านการรับรองแล้ว (ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2552) สามารถสมัครขอรับมาตรฐานมงกุฎไทยได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด

Q3 โครงการที่ได้รับมาตรฐานมงกุฏไทยจะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง
A3 : โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดที่ได้รับมาตรฐานมงกุฎไทย จะช่วยผลักดันให้คาร์บอนเครดิตจากโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดของประเทศไทย เป็นที่ยอมรับในตลาดโลกและมีมูลค่าสูงขึ้น ตลอดจนจะขอรับมาตรฐานทองคำได้ง่ายขึ้น ใช้ระยะเวลาพิจารณารับรองที่สั้นกว่า และอาจมีค่าธรรมเนียมในการรับรองมาตรฐานทองคำต่ำลงด้วย


×