ตลาดคาร์บอน / คาร์บอนเครดิตและสถานการณ์ตลาด

จดหมายข่าว

นำเสนอข่าวสารกิจกรรมและการสัมมนาประจำเดือน สถานะของโครงการ CDM ในประเทศไทย และโครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับ UNFCCC บทวิเคราะห์ และความเคลื่อนไหวที่สำคัญในตลาดคาร์บอน สรุปผลการสัมมนาที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และได้จัดส่งจดหมายข่าวคาร์บอนรายเดือนให้กับผู้พัฒนาโครงการ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนกว่า 3,900 ราย

ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ carbonmarket.tgo.or.th/newsletter/list/list.pnc


×