ตลาดคาร์บอน / กิจกรรมชดเชยคาร์บอน

คาร์บอนเครดิตสำหรับชดเชย

  • Wastewater treatment, Thailand (หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ)
  • Biomass co-firing ,Thailand (หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ)
  • RWE Power Climate Protection Southeast Asia Co. Ltd.
  • Advance Energy Plus Co.,Ltd.
  • South Pole Carbon Asset Management Ltd.
  • Emergent Ventures International Pte. Ltd.

ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://carbonmarket.tgo.or.th/cco/cco.pnc


×