ฉลากคาร์บอน / ฉลากลดโลกร้อน

เกณฑ์การขอขึ้นทะเบียน

1. ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ลดลงจากเดิม (เปรียบเทียบกับค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ในปีฐาน): ผลการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ปีปัจจุบัน เทียบกับข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ในปีฐานแล้วพบว่าค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 หรือ

2. ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ต่ำกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmark) ของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ : ผลการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ เมื่อนำมาเทียบกับเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันพบว่า ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ต่ำกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ หมายเหตุ: คณะทำงานพัฒนาและส่งเสริมฉลากคาร์บอน จะทำการพิจารณาร้อยละการลดลงของค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์อีกครั้งหลังสิ้นสุดโครงการนำร่อง และสำหรับเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ฉลากคาร์บอนของ อบก. (http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/reduction_download) หรืออ้างอิงมาจากแหล่งข้อมูลอุตสาหกรรมในประเทศ หรือต่างประเทศที่น่าเชื่อถือ และเมื่อภาคอุตสาหกรรมมีความพร้อมมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเครื่องหมายลดคาร์บอนฟุต พริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ต้องผ่านเกณฑ์ทั้ง 2 ข้อ


×