เกี่ยวกับองค์การ / โครงสร้างองค์การ

โครงสร้างองค์การ

นางประเสริฐสุข จามรมาน

Prasertsuk Chamornmarn
ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
Director of Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)
E-mail: sertsuk@tgo.or.th

นางสาวพงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์

Pongvipa Lohsomboon
รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
Deputy Director of Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)
E-mail: pongvipa@tgo.or.th

นางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน

Natarika Wayuparb Nitiphon
รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
Deputy Director of Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)
E-mail: natarika@tgo.or.th

นางสาวฐิติมา ฐิติประวัติ

Thitima Thitipravat
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
Director of Administrative Office
E-mail: thitima@tgo.or.th

นางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญา

Sumon Sumetchoengprachya
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ
Director of Cabon Business Office
E-mail: sumon@tgo.or.th

นางบงกช กิตติสมพันธ์

Bongkoch Kittisompun
ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล
Director of Approval and Monitoring Office
E-mail: bongkoch.k@tgo.or.th

นายพิษณุพล สงวนนวล

Pisanupon Sanguannual
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์
Acting Director of Strategy Office
E-mail: pisanupon@tgo.or.th

นายจักกนิตต์ คณานุรักษ์

Jakkanit Kananurak
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้
Director of Capacity Building and Outreach Office
E-mail: jakkanit@tgo.or.th

นายเจษฎา สกุลคู

Chessada Sakulku
ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
Director of Greenhouses Gas Information Center
E-mail: chessada.s@tgo.or.th

×