เกี่ยวกับองค์การ / โครงสร้างองค์การ

โครงสร้างองค์การ

นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย

Prasertsuk Patoonsittichai
ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
Executive Director of Thailand Greenhouse Gas Management Organization
E-mail: sertsuk@tgo.or.th

นางสาวพงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์

Pongvipa Lohsomboon
รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
Deputy Executive Director of Thailand Greenhouse Gas Management Organization
E-mail: pongvipa@tgo.or.th

นางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน

Natarika Wayuparb Nitiphon
รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
Deputy Executive Director of Thailand Greenhouse Gas Management Organization
E-mail: natarika@tgo.or.th

นางสาวฐิติมา ฐิติประวัติ

Thitima Thitipravat
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
Director of Administrative Office
E-mail: thitima@tgo.or.th

นายเจษฎา สกุลคู

Chessada Sakulku
ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
Director of Greenhouse Gas Information Center
E-mail: chessada.s@tgo.or.th

นางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญา

Sumon Sumetchoengprachya
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์
Director of Strategy Office
E-mail: sumon@tgo.or.th

นายรองเพชร บุญช่วยดี

Rongphet Bunchuaidee
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและสนับสนุนวิชาการ
Director of Technical Development and Support Office
E-mail: rongphet.b@tgo.or.th

นายธวัชชัย แสงคำสุข

Thawatchai Saengkhamsuk
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและสื่อสารองค์ความรู้
Director of Capacity Building and Knowledge Communication Office
E-mail: t.somnam@tgo.or.th

นางสาวพฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ

Puttipar Rotkittikhun
ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล
Director of Approval and Monitoring Office
E-mail: r_puttipar@tgo.or.th

นางสาวอโณทัย สังข์ทอง

Anothai Sangthong
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ
Director of Cabon Business Office
E-mail: anothai@tgo.or.th


×