เกี่ยวกับองค์การ / คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

ประธานกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

นายธงชัย ศรีดามา

MR. THONGCHAI SRIDAMA
E-mail : -
ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน

นายวิจารย์ สิมาฉายา

MR. WIJARN SIMACHAYA
กรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (โดยตำแหน่ง)
E-mail : wijarn.s@mnre.mail.go.th
ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ

MR. PRAPHON WONGTHARUA
กรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (โดยตำแหน่ง)
E-mail : praphonwtr@gmail.com
ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน

นางรวีวรรณ ภูริเดช

MRS. RAWEEWAN BHURIDEJ
กรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (โดยตำแหน่ง)
E-mail : rbhuridej@gmail.com
ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ

MR. CHAIWAT THONGKAMKOON
กรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
E-mail : -
ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน

นายเจน นำชัยศิริ

MR. CHEN NAMCHAISIRI
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ
E-mail : chen@asiafiber.com
ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน

นายวิโรจน์ มาวิจักขณ์

MR. VIROJ MARICHAK
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน
E-mail : viroj@thaioilgroup.com
ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน

นางสาวแสงจันทร์ ลิ้มจิรกาล

MS. SANGCHAN LIMJIRAKARN
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
E-mail : lsangcha@chula.ac.th
ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน

นายดำรงค์ ศรีพระราม

MR. DAMRONG SRIPRARAM
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านป่าไม้
E-mail : ffordrs@ku.ac.th
ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน

นายรัชดา สิงคาลวณิช

MR. RACHADA SINGALAVANIJA
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรม
E-mail : rachada.sinsin@gmail.com
ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน

คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต

KHUNYING THONGTIP RATANARAT
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
E-mail : ktr@ptit.org
ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน

นางสาวกัณฑรีย์ บุญประกอบ

MS. KANSRI BOONPRAGOB
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
E-mail : kansri@ru.ac.th
ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน

นายสันทัด สมชีวิตา

MR. SUNTHAD SOMCHEVITA
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
E-mail : sunthad@tgo.or.th
ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน

นางประเสริฐสุข จามรมาน

MRS. PRASERTSUK CHAMORNMARN
กรรมการและเลขานุการ
E-mail : sertsuk@tgo.or.th
ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน

Download

จริยธรรมของกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ อบก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ อบก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


×