เกี่ยวกับองค์การ / คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

ประธานกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

นายคุรุจิต นาครทรรพ

MR. KURUJIT NAKORNTHAP
ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

MR. JATUPORN BURUSPAT
กรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (โดยตำแหน่ง)
ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน

นายยงยุทธ จันทรโรทัย

MR. YONGYUT JANTARAROTAI
กรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (โดยตำแหน่ง)
ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน

นางรวีวรรณ ภูริเดช

MRS. RAWEEWAN BHURIDEJ
กรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (โดยตำแหน่ง)
ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน

 

 
กรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (โดยตำแหน่ง)
ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน

นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี

MR. SAHARATH BOONPOTIPUKDEE
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน
ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน

นายไชยเจริญ อติแพทย์

MR. CHAICHAREARN ATIBAEDYA
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน

นางลดาวัลย์ พวงจิตร

MRS. LADAWAN PUENGCHIT
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านป่าไม้
ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน

นายประสงค์ นรจิตร์

MR. PRASONG NORAJIT
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรม
ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน

คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต

KHUNYING THONGTIP RATANARAT
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน

นายสันทัด สมชีวิตา

MR. SUNTHAD SOMCHEVITA
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน

นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย

MRS. PRASERTSUK PATOONSITTICHAI
กรรมการและเลขานุการ
ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน

Download

จริยธรรมของกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2560 (ฉบับภาษาอังกฤษ)

ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2560 (ฉบับภาษาไทย)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ อบก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ อบก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ อบก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ อบก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ อบก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


×