เกี่ยวกับองค์การ / นโยบายและยุทธศาสตร์

แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ

แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ตระหนักว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว จะต้องรองรับการใช้งานในลักษณะอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตที่หลากหลาย

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้จัดทำแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการขององค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 โดยกำหนดยุทธศาสตร์หลัก 5 ด้าน ประกอบไปด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา และยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การเพื่อรองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภายในองค์การ (Smart Back Office Practices)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การให้บริการข้อมูลสาธารณะในรูปแบบดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการให้บริการภาครัฐที่สะดวก และเข้าถึงได้ง่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านดิจิทัลที่พร้อมต่อการทำงานในสภาพแวดล้อมดิจิทัล (E-Officer with digital capability)

Download

แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการขององค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
 


×