เกี่ยวกับองค์การ / นโยบายและยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
(TGO Strategy Plan)
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานองค์การและผลการดำเนินงาน (วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และการบริหารจัดการองค์การ, ความสอดคล้องกับแผนและนโยบายรัฐบาล, สรุปผลการดำเนินงาน) และ การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมและประเด็นยุทธศาสตร์ (การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม, วิสัยทัศน์ พันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์, แผนการติดตามประเมินผล)

Download

แผนปฏิบัติการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
แผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2563-2565
แผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2562-2566
แผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561-2565
แผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2560-2564
แผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2559-2564
แผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558-2562
แผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2557-2561
แผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556-2560
แผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555-2559


×