เกี่ยวกับองค์การ / นโยบายและยุทธศาสตร์

นโยบายสิ่งแวดล้อมของ อบก.

นโยบายสิ่งแวดล้อมของ อบก. กำหนดขึ้นโดยให้สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศ รวมทั้งมุ่งมั่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงาน โดยผู้บริหารได้ลงนามและประกาศใช้ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 มีดังนี้

 

นโยบายสิ่งแวดล้อมของ อบก.

 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะบูรณาการเรื่องความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้าไปในการดำเนินงานขององค์กรฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีจิตสำนึกในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันมลพิษ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางในการดำเนินงานมีดังนี้

1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน และใช้ทรัพยากร ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

2. กำกับดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปฏิบัติงาน

3. ดำเนินงานตามระบบบริหารทรัพยากร (E-Office)

4. ส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

Download

นโยบายสิ่งแวดล้อมของ อบก.


×