เกี่ยวกับองค์การ / นโยบายและยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติงาน 4 ปี & ประจำปี

แผนปฏิบัติงาน 4 ปี และแผนปฏิบัติงานประจำปีของ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มีภารกิจและบทบาทในการสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการของประเทศไทยให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการรับรองโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดของประเทศไทยตามพิธีสารเกียวโต (Designated National Authority : DNA) ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน ที่จะลงทุนในการพัฒนาโครงการทั้งในเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก สถานการณ์ตลาดคาร์บอน (Carbon Market) แหล่งทุนต่างๆ ในประเทศและต่างประเทศ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การระหว่างประเทศด้านการจัดก๊าซเรือนกระจก และทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการ นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (National Committee on Climate Change : NCCC) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

Download

แผนปฏิบัติการ ระยะ 1 ปี ประจำปี พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติงาน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) และแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง)
แผนปฏิบัติงาน 4 ปี (พ.ศ. 2560-2563) และแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฏิบัติงาน 4 ปี (พ.ศ. 2559-2562) และแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนปฏิบัติงาน 4 ปี (พ.ศ. 2558-2561) และแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนปฏิบัติงาน 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) และแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนปฏิบัติงาน 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) และแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนปฏิบัติงาน 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) และแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555


×