เกี่ยวกับองค์การ / นโยบายและยุทธศาสตร์

การแถลงทิศทางนโยบายขององค์การ

การแถลงนโยบายการดำเนินงานของ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานในอนาคตของ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานขององค์การ ซึ่งผ่านการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT analysis) ขององค์การ

Download

การแถลงนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การแถลงนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การแถลงนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การแถลงนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การแถลงนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
การแถลงนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การแถลงนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556


×