เกี่ยวกับองค์การ / นโยบายและยุทธศาสตร์

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
(Organizational Governance)
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ซึ่งประกอบด้วยนโยบายหลัก และแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยม ร่วมสำหรับองค์การและบุคลากรทุกคน การกำกับดูแลองค์การที่ดีพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง

Download

ปีงบประมาณ 2562
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2561
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2560
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานผลตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2559
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานผลตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2559

ปีงบประมาณ 2558
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2558
รายงานผลตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2557
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2557
รายงานผลตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2557

ปีงบประมาณ 2556
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2556
รายงานผลตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2555
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2555


×