โครงการลดก๊าซเรือนกระจก / VCS

หลักการ

หลักการพื้นฐานเป็นหลักการที่ทำให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้นเชื่อถือได้และยุติธรรม โดยหลักการพื้นฐานข้างล่างนี้เป็นหลักการเบื้องต้นสำหรับผู้ที่จะพัฒนาโครงการภายใต้มาตรฐาน VCS

หลักการพื้นฐานนี้นำมาจากระบบ ISO 14064-2:2006 ข้อกำหนดที่ 3

ความสัมพันธ์กัน (Relevance) การเลือกแหล่งกำเนิดก๊าซเรือนกระจก แหล่งรองรับและกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ข้อมูลและระเบียบวิธีดำเนินการต้องมีความเหมาะสมกับโครงการนั้นๆ

ความสมบูรณ์ (Completeness) ความครบสมบูรณ์ในความสัมพันธ์กันของแหล่งกำเนิดก๊าซเรือนกระจก และข้อมูลสนับสนุนข้อกำหนดและขั้นตอนในการพัฒนาโครงการที่สัมพันธ์กันกับโครงการที่กำลังถูกพัฒนา

ความสอดคล้อง (Consistency) ข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาโครงการต้องมีความหมายและสามารถเปรียบเทียบได้กับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ความแม่นยำ (Accuracy) ลดความขัดแย้งและความไม่แน่นอนให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้

ความโปร่งใส (Transparency) เป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้เพื่อที่ให้สามารถตัดสินได้อย่างมีเหตุมีผล

ความเป็นเชิงอนุรักษ์ (Conservativeness) ใช้สมมติฐานในเชิงอนุรักษ์เพื่อให้แน่ใจว่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกไม่ถูกประมาณการมากเกิดความเป็นจริง

ในบางกรณีการเพิ่มความความแม่นยำของข้อมูลนั้นก่อให้เกิดการลงทุนที่สูงซึ่งอาจจะเป็นข้อจำกัดของการพัฒนาโครงการดังนั้นการใช้ค่าเชิงอนุรักษ์ในการประมาณค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจึงสามารถทำได้


×