โครงการลดก๊าซเรือนกระจก / VCS

วัตถุประสงค์

มาตรฐาน VCS กำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการตรวจสอบโครงการที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการทวนสอบผลการลดก๊าซเรือนกระจกของโครงการเพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจและภาคบังคับ โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้

1) กำหนดเกณฑ์และระเบียบขั้นตอนในการปฎิบัติให้ชัดเจนเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างคาร์บอนยูนิตที่มีคุณภาพสูง

2) สร้างความเชื่อมั่นในคาร์บอนยูนิตที่เกิดขึ้น (Verified Carbon Credit, VCU)

3) กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ของกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งรวมถึงระเบียบวิธีปฏิบัติ

4) นำเสนอระบบการขึ้นทะเบียนที่ประกันได้ว่าจะไม่มีการซ้ำซ้อนของปริมาณคาร์บอนยูนิตที่ได้รับการรับรองจากระบบมาตรฐาน VCS และมีความโปร่งใส

5) แสดงให้เห็นถึงขอบข่ายงานที่สามารถทำได้จริงและสามารถถูกใช้ร่วมกับมาตรฐานการรับรองอื่นๆ ได้

6) ทำให้ผู้ลงทุน ผู้ขาย และตลาดเชื่อมั่นว่าคาร์บอนยูนิตเป็นสิ่งที่ซื้อขายได้จริง

7) เชื่อมโยงกับตลาดคาร์บอนอื่นๆ ทั่วโลกด้วยวิธีการที่สอดคล้องกัน


×