โครงการลดก๊าซเรือนกระจก / VCS

เอกสารมาตรฐาน

เกณฑ์และความต้องการของโครงการที่พัฒนาภายใต้มาตรฐาน VCS

โครงสร้างของเอกสารภายใต้มาตรฐาน VCS แสดงไว้ดังรูป ซึ่งภายใต้มาตรฐาน VCS จะประกอบไปด้วย เอกสารจำเป็น เอกสารว่าด้วยระเบียบการ และแบบฟอร์มของเอกสารประเภทต่างๆ เอกสารภายใต้มาตรฐาน VCS นี้อาจมีการประกาศใช้เอกสารใหม่ๆ โดยสมาคมการรับรองมาตรฐาน VCS เป็นระยะๆ โดยเอกสารฉบับสมบูรณ์จะถูกเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงานมาตรฐาน VCS

โครงสร้างเอกสารภายใต้มาตรฐาน VCS ประกอบไปด้วย

1. เอกสารจำเป็นในการดำเนินโครงการ

1.1 มาตรฐาน VCS เป็นกลุ่มของเอกสารที่มีไว้เป็นเอกสารหลักในการดำเนินการพัฒนาโครงการ และการพัฒนาระเบียบวิธีการประเมินโครงการ สำหรับกระบวนการตรวจประเมินโครงการและการทวนสอบผลการลดก๊าซเรือนกระจก

1.2 เอกสารสำหรับการพัฒนาโครงการประเภทเกษตรกรรม ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์พื้นที่ ซึ่งเป็นกลุ่มเอกสารที่ระบุหลักการในการดำเนินโครงการประเภทนี้ ซึ่งรวมไปถึงการพัฒนาระเบียบวิธีการประเมินโครงการ

1.3 เอกสารสำหรับการพัฒนาโครงการการลดก๊าซที่ทำลายชั้นโอโซน ซึ่งเป็นกลุ่มเอกสารสำหรับการดำเนินการโครงการลดก๊าซที่ทำลายชั้นโอโซน และการพัฒนาระเบียบวิธีการประเมินโครงการประเภทนี้

1.4 คำนิยามในมาตรฐาน VCS เป็นเอกสารที่ระบุคำนิยามของคำศัพท์ต่างๆ ที่ใช้ในเอกสารทุกประเภทที่อยู่ภายใต้มาตรฐาน VCS

1.5 เอกสารการเก็บค่าบริการ เป็นเอกสารที่ระบุถึงค่าบริการและการจ่ายค่าบริการต่างๆ ในการให้บริการภายใต้มาตรฐาน VCS

2. เอกสารขั้นตอนและระเบียบการในการพัฒนาโครงการ

2.1 ระเบียบและกระบวนการในการขอขึ้นทะเบียนโครงการและการรับรองปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นเอกสารชี้แจงเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนโครงการภายใต้มาตฐาน VCS

2.2 ระเบียบและกระบวนการในการขอรับรองระเบียบวิธีดำเนินโครงการ เป็นเอกสารชี้แจงขั้นตอนต่างๆ ในการขอการรับรองระเบียบวิธีดำเนินโครงการ

2.3 เครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงของโครงการประเภทเกษตรกรรม ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์พื้นที่ ซึ่งเป็นเอกสารชี้แจงการวิเคราะห์ผลจากการประเมินความเสี่ยงของโครงการประเภทนี้

3. แบบฟอร์มที่ใช้ในการพัฒนาโครงการ

3.1 เอกสารที่ใช้ในการพัฒนาโครงการภายใต้มาตรฐาน VCS ซึ่งรวมถึงเอกสารประกอบโครงการ, รายงานการตรวจประเมินโครงการ, รายงานการติดตามผลการลดก๊าซเรือนกระจก, รายงานการทวนสอบผลการลดก๊าซเรือนกระจก, และระเบียบวีธีดำเนินโครงการ

3.2 เอกสารระบุตัวแทนในการติดต่อกับผู้ตรวจประเมินโครงการ

3.3 ฟอร์มเป็นเอกสารแสดงแบบฟอร์มต่างๆ เช่น ฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีดำเนินโครงการ และการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญในโครงการประเภทเกษตรกรรม ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์พื้นที่ เป็นต้น

โดยเอกสารทั้งหมดนี้ได้อ้างอิงมาจากระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่

1. ISO 14064-2:2006, Greenhouse gas – Part 2: ซึ่งเน้นการตรวจวัดและการทำรายงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

2. ISO 14064-3:2006, Greenhouse gas – Part 3: ซึ่งเน้นการตรวจประเมินโครงการและการทวนสอบผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

3. ISO 14065:2007, Greenhouse gas: ซึ่งระบุถึงสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ตรวจประเมินโครงการและการทวนสอบผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการขอแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจประเมิน และแบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ

4. The GHG Protocol for Project Accounting, Chapter 7: ซึ่งเกี่ยวกับการพิจารณาส่วนเพิ่มเติมจากการดำเนินงานตามปกติ (Additionality) และการดำเนินโครงการโดยทั่วไป (Common practice)

โดยทั้ง 4 มาตรฐานนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการพัฒนาโครงการภายใต้มาตรฐาน VCS ในกรณีที่มีความแตกต่างกันระหว่างมาตรฐาน ISO กับข้อกำหนดของมาตรฐาน VCS ให้ยึดข้อกำหนดมาตรฐาน VCS เป็นสำคัญสำหรับโครงการที่พัฒนาภายใต้มาตรฐาน VCS


×