โครงการลดก๊าซเรือนกระจก / VCS

อภิธานศัพท์

เอกสารอภิธานศัพท์นี้ใช้อธิบายความหมายของคำศัพท์ที่ใช้ในเอกสารต่างๆ ภายใต้มาตรฐาน Verified Carbon Standard (VCS) และรวมไปถึงคำศัพท์ในระบบมาตรฐาน ISO 14064-2:2006, ISO 14064-3:2006 และ ISO 14065:2007 ที่นำมาใช้ในมาตรฐาน VCS โดยการอธิธานศัพท์ในมาตรฐาน VCS จะไม่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่กับตัวอักษรตัวแรกซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในระบบมาตรฐาน ISO และในหัวข้อที่ 3 ในเอกสารฉบับนี้เป็นการอธิบายตัวย่อที่ใช้ในเอกสารมาตรฐาน VCS

Download: อภิธานศัพท์


×