โครงการลดก๊าซเรือนกระจก / VCS

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

บทบาทและความรับผิดชอบ

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาโครงการ (Project Proponent) คือ บุคคลหรือองค์กรซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลโครงการ โดยโครงการสามารถมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากกว่าหนึ่งได้ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการต้องเป็นผู้ก่อตั้งโครงการ ผู้ดำเนินการ และเป็นผู้ให้หลักฐานในประเด็นที่เกี่ยวข้องในการตรวจประเมินโครงการ โดยต้องมีหน้าที่ในการเตรียมเอกสารโครงการ เช่น เอกสารประกอบโครงการ รายงานติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเอกสารสนับสนุนอื่นๆ นอกจากนี้แล้วยังเป็นผู้ประสานงานหลักหรือมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ประสานงานหลักในการขอขึ้นทะเบียนโครงการ ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาโครงการมีจำนวนมากกว่าหนึ่งต้องมีการมอบอำนาจให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาโครงการทั้งหมด

2. ผู้พัฒนาระเบียบวิธีดำเนินโครงการ (Methodology Element Development) หมายถึง ผู้พัฒนา ผู้ทบทวน และผู้ที่พัฒนาคู่มือและเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการขอคำรับรองระเบียบวิธีการดำเนินโครงการ

3. ผู้ตรวจประเมินโครงการและผู้ทวนสอบผล (Validation/Verification bodies) มีหน้าที่ดังนี้
- เป็นผู้ตรวจประเมินโครงการและทวนสอบผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโครงการ
- เป็นผู้ตรวจประเมินระเบียบวิธีดำเนินโครงการภายใต้กระบวนการรับรองระเบียบวิธีดำเนินโครงการ
โดยผู้ตรวจประเมินโครงการและผู้ทวนสอบเป็นผู้ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการตรวจประเมินโครงการเฉพาะประเภทนั้นๆ ซึ่งผู้ตรวจประเมินโครงการและผู้ทวนสอบจะได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมมาตรฐาน VCS หรือที่เรียกว่า VCSA ก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยรายชื่อผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจประเมินโครงการและผู้ทวนสอบนั้นสามารถค้นหาได้ในเว็บไซต์ของมาตรฐาน VCS

4. ผู้ทำหน้าที่ขึ้นทะเบียบโครงการ (VCS Registries) ภายใต้มาตรฐาน VCS ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการมอบหมายจาก VCSA เพื่อการให้บริการ ซึ่งจะมีหน้าที่หลักในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารต่างๆ ในการขอขึ้นทะเบียนโครงการตามข้อกำหนดหรือไม่ นอกจากนั้นยังเป็นผู้รักษาบัญชีปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้กับทางเจ้าของบัญชีและทำการตรวจสอบ รายงานสถานะการเคลื่อนไหวของบัญชีก๊าซเรือนกระจกแจ้งต่อเจ้าของบัญชีนั้นๆ และทำหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้กระบวนการในการขึ้นทะเบียนเป็นไปอย่างราบรื่น

5. ผู้ซื้อ ผู้ขาย และนายหน้าในการขายคาร์บอนยูนิต (VCU Buyer, Sellers and Broker) สามารถเป็นได้ทั้ง บริษัท องค์กร หรือบุคคล ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ในการดำเนินการซื้อขายคาร์บอนยูนิตที่ออกให้ภายใต้มาตรฐาน VCS

6. สถาบันรับรองมาตรฐาน VCS (VCS Association) เป็นหน่วยงานอิสระไม่ขึ้นกับหน่วยงานหรือองค์กรใดๆ และเป็นองค์กรไม่หวังผลกำไร จดทะเบียนภายใต้กฎหมายรัฐโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา สถาบันรับรองมาตรฐาน VCS มีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการ ตรวจสอบ และพัฒนามาตรฐาน VCS เท่านั้น ไม่ได้เป็นหน่วยงานในการพัฒนาระเบียบวิธีดำเนินโครงการหรือเป็นผู้พัฒนาโครงการ และไม่ได้เป็นหน่วยในการตรวจประเมินโครงการและทวนสอบผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ

หนึ่งในบทบาทของสถาบัน คือการให้ความมั่นใจในความถูกต้องของโครงการ รวมถึงปริมาณคาร์บอนยูนิตที่ออกและรับรองโดยมาตรฐาน VCS โดยทางสถาบันมีหน้าที่รับผิดชอบในการทบทวนโครงการที่อยู่ภายใต้มาตรฐาน VCS เป็นประจำทุกปี หรือมากกว่า นอกจากนี้แล้วทางสถาบันมีหน้าที่ควบคุมการดำเนินงานของผู้ตรวจประเมินโครงการและผู้ทวนสอบผลที่ถูกแต่งตั้งโดยมาตรฐาน VCS ซึ่งมีสิทธิในการไม่ขึ้นทะเบียนและออกคาร์บอนยูนิตให้กับโครงการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน VCS นอกจากนี้แล้วทางสถาบันยังมีสิทธิในการโต้แย้งผลของผู้ตรวจประเมินโครงการและผู้ทวนสอบผล รวมถึงเจ้าหน้าทะเบียนซึ่งเป็นข้อตกลงที่ตกลงไว้กับทางสถาบัน

สถาบันยังมีบทบาทในการจัดการระบบรับรองระเบียบวิธีดำเนินโครงการ และมีสิทธิในการไม่ให้การรับรองระเบียบวิธีดำเนินโครงการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน VCS

สถาบันจะมีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษา และกลุ่มงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนแนวทางในการดำเนินงานภายใต้มาตรฐาน VCS โดยจะประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานข้างนอกองค์กร โดยรายชื่อคณะกรรมการอำนวยการและกลุ่มทำงานสามารถสืบค้นได้ในเว็บไซต์ของมาตรฐาน VCS


×